oleh

Legenda Palabuhan Ratu/ Nyi Roro Kidul,Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode ke 24

Legenda Palabuhan Ratu/ Nyi Roro Kidul,Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode ke 24

SUKABUMI,MPI-Oray ngalogodor bari calangap lalaunan nyampeurkeun Déwi Kadita. Létahna ulal-elél jiga anu lapar manggih mangsa. Panonna moncorong beureum nempokeun amarah. Sora nyerécés kaluar tina sungutna jiga anu ngancam. Déwi Kadita leumpang ka buruan. Ambéh gerak laluasa kusabab palataran lega. Terus Déwi Kadita diuk semedi. Oray anu ngaléor téh ujug-ujug ngarandeg. Lalaunan nyampeurkeun terus meulit awak Déwi Kadita.

Berita Online Nasional >>>

Déwi Kadita cicing teu nempokeun arék ngalawan. Biwirna kumat-kamit jiga babacaan. Anteng jiga ngantep oray meulit awakna. Kabéh anu nempo ting garoak. Awéwé anu narempo mah loba anu ceurik jejeritan. Sieuneun Déwi Kadita kumaha onam.

Ragil Pamungkas maréntah ka sakabéh anu aya di dinya nyundut obor. Ulah mongkléng teuing. Supaya atra katempo Déwi Kaditana jeung kumaha kaayaanana keur nyanghareupan oray. Buruan hareupeun imah panganjrekan Déwi Kadita dikurilingan ku pasukan tumbak anu siap siaga. Rahayat ditukangeunana silih sedek. Antara kasieun jeung kahayang maéhan oray pagaliwota dina pikiran séwang-séwangan. Balaréa marawa pakarang saaya-aya.

Oray terus meulit awak Déwi Kadita . Déwi Kadita ngan katempo sirahna wungkul. Tapi teu nempokeun kagimir. Jiga tenang nyanghareupan ancaman anu sakitu beuratna. Kumaha lamun dilegleg ku éta oray? Ku dibeulitna ogé mun jalma biasa mah kacipta eungapna. Lamun jelema biasa mah geus muyutuk saawak-awak. Tulang bakal remuk.

Oray terus meulit pageuh tipupureket jiga anu napsu hayang maéhan Déwi Kadita. Déwi Kadita teu kecét-kecét. Hulu oray calangap rék ngalegleg Déwi Kadita. Tapi sababaraha kali arék macok, ngan gagal waé. Jiga aya anu ngahalangan. Atuh anu nempo pada héran. Déwi Kadita teu ngalawan tapi éta oray jiga élékésékéng ripuheun.

Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing geus samar cabak. Kitu ogé ema pangasuh jeung aki pangurus kuda. Jiga geus geregeteun. Komo aki olot mah jigana geus hayang nancebkeun tumbak kana beuteung oray. Tapi inget ka Déwi Kadita yén ieu bagéanana. Kabéh ulah pipilueun.

Mingkin peuting oray jiga mingkin kendor meulitna. Beulitan kana awak Déwi Kadita minggkin lemah. Jigana éta oray tanagana geus béak sesana tinggal kalungsé. Katempo Déwi Kadita laluasa gerak. Bisa ulag-ileug jeung sakapeung imut ka balaréa. Atuh kabéh gé jadi reugreug. Pada ngacung-ngacung jempol. Geuning Déwi Kadita, ratu anu dipikacinta ku maranéhna teu kukumaha. Salamet jagjag waringkas kénéh. Oray éléh sanajan ku Déwi Kadita diantepkeun ogé.

Sabot oray meulit kana sakujur badan, Déwi Kadita awakna jiga aya anu ngahalangan. Dibeulit sakumaha kuat ogé henteu nepi kana kulitna. Éstuning jiga aya anu ngajagaan. Matak oray sakumaha kuat meulitna ogé, Déwi Kadita tonggoy wé cicing. Atuh barang oray macok ogé, jiga aya anu ngahalangan Déwi Kadita. Oray jiga macok barang teuas. Nepika kapokeun teu macok-macok deui.

Tengah peuting oray anu meulit Déwi Kadita jiga nyerah. Awakna ngagulung jiga ban. Tengahna bolong awakna ngaringkel. Déwi Kadita nangtung terus memener bajuna. Kabéh surak. Kundang Rebing anu katempo pangbungahna. Manéhna mah surak ditambahan ku ngaréngkénék ngigel. Atuh pada nyurakan. Bari balaham-béléhém gumasép téh Kundang Rebing ngahurmat jiga anu bérés ngahibur anu lalajo.

Déwi Kadita ngalarang anu aya di dinya nyiksa nandasa oray anu katempona geus teu walakaya. Éta ogé aya anu caliweura malédog ku koral, tapi buburu dicaram ku Déwi Kadita. Satuluyna euweuh anu wanieun ngaganggu ka éta oray.

Déwi Kadita nangtung nyanghareupan oray. Balaréa anu asalna ngurlingan pakarangan, dititah cicing tukangeun Déwi Kadita. Ngabereyek paheula-heula hayangeun cicing tukangeun Déwi Kadita . Kabéh nurut kana paréntah Déwi Kadita. Tapi aya ogé anu ulal-elol panasaran hayang nempo oray anu sagedé gulungan kasur ti kadeukeutan.

Obor diseundeut deui. Aya baralak jeung pangpung tur suluh garing diduruk. Tungtungna mah ngadurukan. Tujuanana mah taya lian supaya caang. Supaya katempo pisan ku balaréa kumaha gédéna oray. Tuluy kadéngé Déwi Kadita ngomong ka oray. Balaréa jempé.

“Asana téh kami teu ngaganggu anjeun. Tapi anjeun kunaon ujug-ujug datang ngaganggu kami? Naon maksudna? Ngaganggu rahayat kuring hartina ngaganggu kuring. Sok ayeuna arék kumaha?”

Jiga anu ngarti. Oray ngaléor ngalogodor kana suku Déwi Kadita. Létahna ngalétakan suku Déwi Kadita. Panonna teu hurung jiga saméméhna. Nempo kalakuan oray modél kitu, kabéh jempé. Kabéh nahan engapan. Hayang surak tapi teu wani.

“Geroan sakabéh batur anjeun. Béjakeun yén sakur rahayat kuring ulah diganggu. Saha waé anu ngaganggu panglawankeun. Boh sabangsaning jelema, boh sabangsaning sasatoan. Bantuan panglawankeun. Kitu ogé rahayat kuring ulah wani-wani ngaganggu sabangsaning oray. Sok hirup babarengan silih tulungan”.

Kadéngé deui nyereces sora oray gedé. Jigana ngagero baturna anu aya di leuweung éta. Teu lila oray leutik gedé daratang. Luar-leor ngumpul tukangeun oray anu gedé. Meureun oray anu gedé éta rajana. Taluk ku Déwi Kadita. Atuh kabéh jadi taluk. Sakur sabangsaning oray dititah mantuan rahayat Déwi Kadita.

Teu lila oray gedé cengkat. Jiga hayang ditaékan. Déwi Kadita iceus kahayang oray. Manéhna naék kana beuheung oray. Ku oray dibawa leuleumpangan ngurilingan durukan di tengah buruan. Balaréa surak éak-éakan.

Janari kakara rahayat riringkeb. Tapi ku ayana datang oray, Déwi Kadita mutuskeun yén peuting harita kénéh manéhna kudu indit. Néangan ubar supaya budug borok jeung bisulna bener-bener cageur. Sawaréh pasukan tumbak milu. Rahayat ogé aya anu milu. Tapi teu loba. Lolobana anu masih léngoh. Déwi Kadita jeung baladna muru jalan ka béh kulon. Engké sanggeus manggih walungan gedé nyokot jalan ka kidul. Kitu ceuk aki olot ogé.

Subuh-subuh barang rahayat nyaho yén Déwi Kadita geus euweuh, maranéhna ting garoak ceurik. Aya anu kokosodan sagala. Tapi aki olot ngajentrékeun yén Déwi Kadita indit lain ninggalkeun maranéhna. Tapi rék néangan piubareun keur awakna. Sanggeus ngadéngé naon anu diomongkeun aki olot, haté balaréa reugreug. Sanajan teu puas.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Video Artis Indonesia dan video lainnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed